آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 430801 و شناسة ملی 10320826260

 

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات سهامی عام، مورخ 20/12/ 1402 و مجوز شمارۀ 226-1118180/024 مورخ 08/11/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  62.000.000.000.000ریال به مبلغ  86.000.000.000.000  ریال منقسم به تعداد سهام  86.000.000.000 سهم 1,000  ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1- سرمایه فعلی شرکت: 62.000.000.000.000ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه: 24.000.000.000.000 ریال

3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 86.000.000.000.000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم:1,000  ریال

5- تعداد سهام عرضه شده: تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی  24.000.000.000 سهم

6- نوع سهم:  عادی با نام

7-محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8-موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاریها، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکتهای سرمایه پذیر.

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 20/12/1402 تعداد 38 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق‌تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق‌تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10- با عنایت به دستورالعمل اجرایی بند “چ” ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب 1396  مصوب مورخ 05/10/1401 هیئت مدیره سازمان و وفق بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید برای آن دسته از سهامدارانی که در سامانة سجام ثبت نام کرده‌اند به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌ ارتباطی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه صورت می‌گیرد. برای سایر سهامدارانی که در سامانة سجام ثبت نام ننموده اند، روش

استفاده از حق تقدم مطابق با الزامات مندرج در لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌باشد. این دسته از سهامداران در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11-مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق‌تقدم خود دارند حسب مورد باید بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:

الف) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به “درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه” به آدرس https://ddn.csdiran.ir ، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه موظف است مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی را مطابق سیستم تسویه بانکی کشور، به حساب زیر واریز نماید:

حساب شمارۀ 46658124 به‌نام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبۀ سهروردی شمالی و کد 370

سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید مندرج در سامانه یاد شده، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر اعلام موافقت خود را  با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه ارتباطی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه اعلام نمایند.

تذکر: عدم اعلام موافقت با تبدیل مطالبات از طریق سامانة یاد شده ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

ب) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده‌اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارۀ 46658124 به‌نام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبۀ سهروردی شمالی و کد 370 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان احمد قصیر خیابان هجدهم پلاک 4 طبقه دو کد پستی 1514835417 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان احمد قصیر خیابان

هجدهم پلاک 4 طبقه دو کد پستی 1514835417 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14-حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

– با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایة شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

– مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.

– ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

– ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

– راهنمای کاربری “درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه” ازطریق آدرس  https://ddn.csdiran.ir در دسترس سهامداران محترم می‌باشد. همچنین سهامداران محترم جهت هرگونه پرسش در رابطه با سامانة یاد شده می تواند با پشتیبانی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه به شمارة تلفن 1569 تماس حاصل نمایند.

– سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.tajalimmd.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 4-02143971220 دفتر سهام ناشر  و شمارة تلفن 02143971000 تماس حاصل نمایند.

– گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tajalimmd.ir  و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می‌باشد.

 

هیئت‌مدیرة شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات  (سهامی عام)

 

 

p10

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت + = 13