80 هزار میلیارد تومان پروژه اجرایی در ومعادن

ســرمایه گذاری شرکتهای هم گروه درطرحهای توسعه در بخش ارزی بالغ بر ۳ میلیارد یورو و دربخش ریالی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت که نشان ازتوسعه محوری و پویایی مجموعه دارد.

تمرکز بر اقتصاد مقاومتی

امیرحســین نــادری، مدیرعامل هلدینــگ ومعــادن در نشســت مشــترک مدیران ایمیدرو و شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بــا اعلام این مطلب گفــت: همچنین در راســتای تحقق اقتصــاد مقاومتی طرحهای بزرگ دیگری را در دســت برنامه ریزی داریم که از میان آنان میتوان ۲۵ پروژه در شــرکت گلگهر مجموعا به ارزش ۲/۴ میلیارد یورو، ۱۴ پروژه در شرکت گهر زمین مجموعا به ارزش ۹/۲ میلیارد یورو و ۲۲ پروژه در شــرکت چادرملو مجموعا به ارزش۸۰ هزار میلیارد تومان را برشمرد.

۱۲۳ هزارمیلیارد تومان ارزش پرتفوی

نادری چشم انداز شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را تبدیل شــدن به یکی از ۳ شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴ در کشــور از منظر ارزش بازار اعالم کرد و افزود: ارزش کل پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت در حال حاضر بالغ بر ۱۲۳ هزارمیلیارد تومان بوده و ســهم شرکتهای گروه در زنجیره فوالد کشور، بیش از ۶۵ درصد از تولید کنســانتره، ۴۰ درصد از تولید گندله، ۲۴ درصد از تولید آهن اســفنجی، ۱۲ درصد از فوالد خام و ۵ درصد از تولید محصوالت فوالدی است.

توسعه دانش فنی و تکنولوژیک

مدیرعامــل ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلزات ،مهمترین برنامه های این هلدینگ بزرگ معدنی و فولادی را مواردی نظیر تملک داراییها و شــرکتهای ارزنده در حال واگذاری از ســوی دولت و نهادهــای عمومی، تنوع بخشی به ســبد محصولات متناســب با نیازها و الزامات بازارهــای بین المللی و ورود شــرکت ســهامی عام پروژه محور تجلی توســعه معادن و فلزات به بازار ســرمایه و جمع آوری منابع پروژهها از این بازار برشمرد و بیان داشت: در حوزه معدنی، توســعه فعالیتهای اکتشافی به منظور کشــف معادن جدید و ارزشمند سنگ آهن و پلی متالها،
ایجاد ۴ شــرکت معدنی، فلزی و غیرفلــزی جهت تولید مواد معدنی با اســتفاده از روشهای نوین، تاســیس یک شرکت اکتشافی با مشارکت شرکتهای گروه، راه اندازی
مابقی باتریهای شــرکت کک طبس و تامین مواد اولیه آن و توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره گیری از توان دانشــگاهها و مراکز پژوهشی، توسعه زیرساختها
در بخش انــرژی و حمل و نقل از دیگــر برنامه های مهم مجموعه »ومعادن« است. مدیرعامل »ومعادن« در پایان سخنان خود به شماری از موارد درخواستی این مجموعه در حوزههای مختلف از جمله تامین مواد اولیه شــرکت کک طبس، واگذاری اسکه بارکو، همکاری بیشــتر ایمیدرو در واگذاری پهنه های اکتشــافی اشاره داشت.

قول معاون وزیر برای تأمین مواد اولیه

وجیه اله جعفری، رئیــس هیأت عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت نیز در این نشست با تقدیر از تلاش های صورت گرفتــه در شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از آن به عنوان مجموعــه ای توانمند و چابک یاد کرد و تدوین اســتراتژی مبتنی بر برنامه و زمانبنــدی را الزمه ادامــه روند رو به رشد این شرکت دانست.
جعفری گفت: در حوزه اکتشاف با همکاری سازمانها و مراکز ذیربط حرکت وسیعی را شروع کردهایم لیکن رسیدن به نتیجه مطلوب تنها با حضور دولت امکانپذیر نیســت .بر این اســاس، الزم است در این خصوص همراهی و همکاری بخشهای مختلف را داشته باشیم . همچنین حضور بیشتر شرکتهای بزرگ و موثری چون شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات را در حوزه اکتشــاف ضروری میدانیم. این شــرکتها نهایتا در قبال ســرمایه گذاری و مشــارکت خود از نتیجه اکتشافات سهم خواهند برد.
وی اضافــه کرد: هلدینــگ »ومعادن« بایــد در زمینه سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور و تأمین مواد اولیه از آن سوی مرزها وارد عمل شود که به عنوان نمونه در موضوع ســنگ آهن و طالی ونزوئال پتانسیل خوبی برای ورود این مجموعه وجود دارد.
معاون وزیر صمت ،همچنین برای تأمین مواد اولیه کک طبس تا رســیدن به ظرفیت کامل تولید این کارخانه قول مســاعدت داد. این گزارش می افزاید که در نشست مذکور شرکت ســرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات برای افزایش ســهم خود در پروژه فوالد کردســتان اعالم آمادگی کرد، مشــروط بر آنکه مســاعدت الزم در واگذاری پهنه ها برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن از سوی دولت فراهم شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار × 1 =