مرتضــى على اکبــرى در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــورس امــروز در خصــوص فعالیت هــاى شــرکت تجلــى توســعه معـادن و فلـزات توضیـح داد: شـرکت درحـال پیگیـرى کسـب امتیـاز افزایـش سـرمایه اسـت تـا بـا اجـرامذاکـرات متعـددو همـکارى خـوب سـرمایه گذارى توسـعه معـادن و فلـزات وسـازمان بـورس و فرابـورس و … زمینـه تحقـق آخریـن گام هـارا فراهـم آورد. وى بـا اشـاره بـه اینکـه بـه واسـطه مکاتبـات انجـام شـده بـا ادارات اسـتانى معـادن، شـرکت قصـد دارد بـادر اختیــار گرفتــن محدودهــاى معدنــى جدیــد بــه اجــراى پروژه هــاى جدیــد بپــردازد، اظهارداشــت: انگیــزه قــراردادن پروژه هـا بـه شـرکت هاى پـروژه محـور بـا اسـتقبال سـازمان بــورس اوراق بهــادار، شــرکت ایمیــدرو و وزارت صمــت قــرارگرفتـه اسـت. مدیرعامـل شـرکت تجلـى در خصـوص تعـدادپــروژه در دســتور کار خبــر داد: شــرکت تجلــى در افزایــش سـرمایه 5 پـروژه مشـارکت دارد در ایـن راسـتا شـرکت قصـدافزایــش از مبلــغ یــک میلیــارد تومــان بــه مبلــغ ســرمایه200,6 میلیـارد تومانـى را دارد. على اکبـرى در خصـوص رونـد
ً تمــام افزایــش ســرمایه شــرکت تجلــى توضیــح داد: تقریبــااطلاعـات تکمیلـى در خصـوص مـوارد افزایش سـرمایه تاکنون ارائـه شـده اسـت تـا پـس از اخـذ مجـوز از سـازمان بـورس وتصویـب افزایـش سـرمایه توسـط مجمـع فوق العـاده مراحـل بعـدى کـه عرضـه سـهام در بـورس اسـت، طـى کنیـم.وى افـزود: برنامـه مـا تخصیـص 17 درصـدى سـهام تجلـى بـه هـر یـک از شـرکتهاى چادرملـو و گل گهـر و 15 درصـدبــه عمــوم ســرمایه گذاران در بــازار ســرمایه تخصیــص داده مى شــود تــا 51 درصــد مابقــى ســهام نــزد شــرکت توســعه معـادن فلـزات بمانـد. مدیرعامـل شـرکت تجلـى بـا اشـاره بـه رونـد افزایـش سـرمایه در دسـتور کار گفـت: در حـال حاضـرقراردادهــاى تعهــد انتقــال ســهام بــه شــرکت چادرملــو وگل گهـر مبادلـه شـده و پـس از کسـب مجـوز افزایش سـرمایه از سـازمان بـورس سـایر مراحـل انتقـال سـهام انجـام خواهـدشـد. عـلاوه بـر ایـن، شـرکت تجلـى مجـوز هلدینـگ خـود رااز سـازمان اخـذ نمـوده اسـت.حضــور تجلــى در شــرکت هاى صاحــبطــرح فــولادىوى در خصــوص پروژه هــاى در دســتور کار تجلــى بیــانکــرد: ایــن پروژه هــا شــامل 5 مــورد اســت کــه 3 پــروژه مربـوط بـه طـرح فـولاد سـازى، خـط کلاف و آهـن اسـفنجى شــرکت فــولاد ســرمد ابرکــوه اســت کــه 48 درصــد ســهام ایــن شــرکت در اختیــار تجلــى قــرار دارد. عــلاوه بــر ایــن،طرح هــاى شــرکت فــولاد شــرق خراســان نیــز کــه شــاملتولیـد 5,2 میلیـون تـن کنسـانتره اسـت در حـال اجراسـت گندله و تجلـى مالکیـت 35 درصـدى ایـن شـرکت را بـه عهـده دارد.مدیرعامـل شـرکت تجلـى با اشـاره به طـرح گندلـه صبانوربــه نــام صباامیــد غــرب بیــان کــرد: 30 درصــد ســهام ایــن شـرکت نیـز در اختیـار تجلـى و 70 درصـد متعلـق به شـرکت صبانـور اسـت. عـلاوه بـر ایـن، پـروژه اسـکله بندرعبـاس نیـزدر دسـت مطالعـه اسـت تـا پـس از بررسـى ها بـراى فعالیـت واردات و صـادرات بـا ظرفیـت حداقـل کشـتى هاى 150 هـزارتنــى عملیاتى شــود.على اکبــرى متذکــر شــد: در حــال حاضــر ایــن طــرح بــه دلیـل پایـان نیافتـن مطالعـات در گزارشـات توجیحـى افزایش سـرمایه ذکـر نشـده اسـت امـا پـس از طـى ایـن مرحلـه درصـورت تصویـب در ردیـف پروژه هـاى عملیاتـى قـرار خواهـدگرفــت. طبــق پیش بینى هــاى انجــام شــده ایــن طــرح در 3فـاز اجـرا خواهـد شـد کـه فـاز اول بـه 8 هـزار میلیـارد تومان سـرمایه نیـاز دارد و اگـر ایـن پـروژه عملیاتـى نشـود حسـب مذاکـره بـا ایمیـدرو درخواسـت اجـاره بارکـو و اجـراى طـرح توسـعه آن پیگیـرى خواهـد شـد.مدیرعامــل شــرکت تجلــى در خصــوص قــرارداد پیــشنویـس بـا چیـن بیـان کـرد: در صـورت اجرایى شـدن قـرارداد25 ســاله ایــران و چیــن، اســکله هایى کــه کشــتى هاىاقیانــوس پیمــا قابلیــت پهلوگیــرى داشــته باشــند، بشــدت احســاس مى شــود و لــذا اســکله هاى بــزرگ از نیازهــاى ضــرورى کشــور محســوب مى شــود کــه در آینــده بســیارتوجیه پذیــر خواهــد بــود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار − 1 =