امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

وزیر صنعت معدن تجارت،وزارتخانه،اقتصاد مقاومتی،مقام معظم رهبری،تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها