امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

منطقه ویژه اقتصادی،سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،معاون وزیر صنعت،بهره برداری