امروز ۰۱ - ۰۴ - ۱۴۰۰

مس،فلز سرخ،صنایع برق و الکترونیک،آلیاژ