سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۲۹

مجوز های معدنی،وزارت صنعت معدن تجارت،اکتشاف،گواهی کشف،سرمایه گذاری،ذخایر اکتشافی