سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۴:۲۸

مجمع عمومی عادی سالیانه،شرکت تجلی،توسعه معادن و فلزات،صورت مالی،دارایی،بدهی،سهام