امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

فلز مس،شرکت ملی صنایع مس ایران،اکتشاف،شرکت تجلی،پروژه تولیدی