امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

صنعت و معدن،چادر ملو،سیستم کنترل هوشمند،استخراج سنگ آهن،تولید،تکنولوژی،سرمایه گذاری،