سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۵:۰۴

شرکت تجلی،مجمع عمومی عادی سالیانه،معادن،فلزات،