امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات،شرکت تجلی،مجمع فوق العاده،سهامدار،دکتر الستی،پرتفوی،شرگن ختی ب.رسی،هلدینگ،نخستین شرکت پروژه محور