امروز ۰۱ - ۰۴ - ۱۴۰۰

سرمایه گذاری،توسعه،معدن،صنایع معدنی،منابع طبیعی،منابع فیزیکی،تکنولوژی،اقتصادی،تحریم،استخراج،سنگ آهن