سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۵:۰۶

خانه معدن ایران،واکسن کرونا،کویید19،واکسیناسیون،اقتصاد،توسعه،کسب و کار،صنایع،صنعتی،صندوق بین المللی پول،زیر ساخت های فیزیکی،نوسازی،پتانسیل،نقدینگی،سرمایه گذاری