دومین جلسه برسی پروژه های در دست اجرای شرکت تجلی که در بازه های سه ماهه مورد ارزیابی قرار میگیرد ... ادامه مطلب
ادامه مطلب