گزارشات مالی

صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سال98

صورتهای مالی سال 1398

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 99/6/31

صورتهای مالی شهریور سال 1399 

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 99/12/30

صورتهای مالی  اسفند سال 1399 

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29

اسفند1401