منشور اخلاقی
 کارکنان شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)
ما کارکنان شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با استعانت از خداوند متعال و تبعیت از تعالیم اسلامی به عنوان خدمت گزاران مردم هم پیمان شده ایم تا توان و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی وقانونی مفاد این قانون به کار ببندیمو آن را سرلوحه رفتار سازمانی خود قرار داده و به آن پایبند باشیم.

1-معتقدیم خداوند متعال گواه و ناظر بر اعمال ما است.

2-رعایت عدالت و انصاف در کلیه فعالیت های شغلی و حفظ قوانین دینی،ملی،مذهبی در ارائه خدمات.

3-تعلیم و انضباط اداری،وقت شناسی،حضور به موقع در محل کار،رعایت انضباط کاری،مسئولیت پذیری،حفظ شئونات اسلامی،اداری، احترام به شخصیت انسانی مراجعان.

4-رعایت و اجرای کامل قوانین،مقررات و ضوابط اداری در انجام وظایف و پرهیز از هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی.

5-درک صحیح و احساس تعلق و تعهد به خط مشی شرکت  و تلاش در راستای تحقق آنها.

6-همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی.

7-پاسخگویی در راستای وظایف و مسئولیت های محوله.

8-تلاش در ایجاد نوآوری و خلاقیت جهت پیشبرد اهداف عالیه شرکت.

9-اطلاع رسانی و شفافیت در امور و پرهیز از ابهام.