(منشور اخلاقی)

عهد و پیمان
کارکنان شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
ما کارکنان هم پیمان میشویم تمامی اهداف، چشم انداز و استراتژی و ارزش های بنیادی و باورهای اساسی شرکت را جهت رشد، شکوفایی و نوآوری بکار بگیریم به طوری که سهم قابل ملاحظه ای در تولید و صادرات مواد فلزی و غیر فلزی و معدنی بخصوص عناصر نادر خاکی و حیاتی و لیتیوم در منطقه و ایران و جهان داشته باشیم.بدین منظور برای رعایت موارد ذیل متعهد میشویم:

1-استقلال

2-پشتکار و پافشاری در اجرای به موقع مسئولیت ها

3-امانت داری و حفظ اسرار

4-انتقاد سازنده به جای غیبت

5-گذشت و صبوری

6-عدم احساس برتری

7-همدردی با دیگران

8-انصاف و برابری

9-مسئولیت پذیری

10-صادق بودن

11-درستکاری

12-وفاداری

(پیام اخلاقی)
موفقیت از اخلاق حرفه ای سرچشمه میگیرد
اخلاق حرفه ای از اعتماد آفرینی ایجاد میشود
اعتماد آفرینی از پیش بینی رفتار ایجاد میشود
پیش بینی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن سرچشمه میگیرد
مستمر بودن از قانونمندی از مسئولیت ناشی میشود
-مسئولیت از قانون و باورهای فرد شکل میگیرد