برای دیدن اطلاعات معدن کلیک کنید

اطلاعات معدن خاوری

شماره مزایدهاستانشهرستانشماره گواهی کشفنوع ماده معدنیمساحت محدوده (km)ذخیره قطعیذخیره احتمالی
1-گیزدمروست خاوری7351پلاسرمونازیت9.625 میلیون تن39 میلیون تن