برای دیدن اطلاعات معدن کلیک کنید

اطلاعات معدن باختری

شماره مزایدهاستانشهرستانشماره گواهی کشفنوع ماده معدنیمساحت محدوده (km)ذخیره قطعیذخیره احتمالی
2-گیزدمروست باختری48220پلاسرمونازیت1012 میلیون تن19 میلیون تن