معادن و محدوده های اکتشافی

محدوده اسماعیل کندی 2

نوع ماده معدنی:مس

موقعیت جغرافیایی: اذربایجان شرقی-30 کیلومتری شمال غرب سراب

مساحت محدوده:32 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده :پروانه اکتشاف

محدوده قبادلو (عجب شیر)

نوع ماده معدنی: سیلیس گرمابی

موقعیت جغرافیایی: اذربایجان شرقی-عجب شیر

مساحت محدوده: 4.5 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: پروانه بهره برداری

محدوده سه قلعه

نوع ماده معدنی: پلی متال-لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی غرب موسویه

مساحت محدوده : 40.47 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده ده گمی

نوع ماده معدنی: کانسگ طلا

موقعیت جغرافیایی: 50 کیلومتری جنوب زاهدان (ده گمی)

مساحت محدوده : 5.3 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده دولومیت ماکو غربی

نوع ماده معدنی: دولومیت

موقعیت جغرافیایی: ماکو

مساحت محدوده : 1.99کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی (چاه طالب)

نوع ماده معدنی: پلی متال – لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی-شمال غرب موسویه

مساحت محدوده : 172کیلومتر مربع

وضعیت محدوده:پروانه  اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی

نوع ماده معدنی: پلی متال – لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی-شمال غرب موسویه

مساحت محدوده : 14.5کیلومتر مربع

وضعیت محدوده:درخواست پروانه  اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی

نوع ماده معدنی: پلی متال

موقعیت جغرافیایی : خراسان جنوبی

مساحت محدوده: 11 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده مروست خاوری (سازمان زمین شناسی)

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی(REE)

موقعیت جغرافیایی: جنوب غرب یزد-مروست

مساحت محدوده : 9.6کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: گواهی کشف

محدوده مروست باختری(سازمان زمین شناسی)

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی(REE)

موقعیت جغرافیایی: جنوب غرب یزد-مروست

مساحت محدوده : 10 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: گواهی کشف

محدوده خراسان جنوبی (بجستان)

نوع ماده معدنی: لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی

مساحت محدوده : 124.42 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده:  پروانه اکتشاف

محدوده خراسان جنوبی (پلایای بجستان)

نوع ماده معدنی: لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی

مساحت محدوده : 20 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

عناصر نادر خاکی اصفهان

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی REE

موقعیت جغرافیایی:65 کیلومتری شمال غرب نخلک

مساحت محدوده : 247 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

عناصر نادر خاکی هرمزگان

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی REE

موقعیت جغرافیایی:35 کیلومتری شمال شرق بندر معلم

مساحت محدوده : 242 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

عناصر نادر خاکی کرمان

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی REE

موقعیت جغرافیایی: در 20 کیلومتری غرب بم

مساحت محدوده : 236 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

عناصر نادر خاکی بوشهر

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی REE

موقعیت جغرافیایی: بوشهر

مساحت محدوده :196 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

پلی متال ریگان

نوع ماده معدنی: پلی متال

موقعیت جغرافیایی: ریگان

مساحت محدوده :48.82 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

کانسنگ طلادار (طارم)

نوع ماده معدنی: کانسنگ طلا

موقعیت جغرافیایی: 90 کیلومتری شمال شرقی زنجان- طارم

مساحت محدوده :24.11 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: پروانه اکتشاف

کانسنگ طلادار(کلهین)

نوع ماده معدنی: کانسنگ طلا

موقعیت جغرافیایی: شمال زنجان

مساحت محدوده :12.072 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: پروانه اکتشاف