محدوده اسماعیل کندی 2

نوع ماده معدنی:مس

موقعیت جغرافیایی: اذربایجان شرقی-30 کیلومتری شمال غرب سراب

مساحت محدوده:32 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده :پروانه اکتشاف

محدوده قبادلو (عجب شیر)

نوع ماده معدنی: سیلیس گرمابی

موقعیت جغرافیایی: اذربایجان شرقی-عجب شیر

مساحت محدوده: 4.5 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: پروانه بهره برداری

محدوده سیستان( انجیر دان)

نوع ماده معدنی: پلی متال

موقعیت جغرافیایی: جنوب غرب زاهدان – میرجاوه

مساحت محدوده : 152.8 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف

محدوده سیستان( چشمه بید )

نوع ماده معدنی: پلی متال

موقعیت جغرافیایی: 40 کیلومتری جنوب شرق زاهدان

مساحت محدوده :6.48 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف

محدوده سیستان( ایرانشهر )

نوع ماده معدنی: کانسگ طلا

موقعیت جغرافیایی: 50 کیلومتری جنوب زاهدان

مساحت محدوده : 5.3 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف

محدوده دولومیت1

نوع ماده معدنی: دولومیت

موقعیت جغرافیایی: ماکو

مساحت محدوده : 1.99کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف

محدوده دولومیت 2

نوع ماده معدنی: دولومیت

موقعیت جغرافیایی: ماکو

مساحت محدوده : 1.23کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی (چاه طالب)

نوع ماده معدنی: پلی متال – لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی-شمال غرب موسویه

مساحت محدوده : 172کیلومتر مربع

وضعیت محدوده:پروانه  اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی

نوع ماده معدنی: پلی متال – لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی-شمال غرب موسویه

مساحت محدوده : 7.7کیلومتر مربع

وضعیت محدوده:درخواست پروانه  اکتشاف

محدوده پلی متال خراسان جنوبی

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی (REE)

موقعیت جغرافیایی : خراسان جنوبی

مساحت محدوده: 11 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده مروست خاوری (سازمان زمین شناسی)

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی(REE)

موقعیت جغرافیایی: جنوب غرب یزد-مروست

مساحت محدوده : 9.6کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: گواهی کشف

محدوده مروست باختری(سازمان زمین شناسی)

نوع ماده معدنی: عناصر نادر خاکی(REE)

موقعیت جغرافیایی: جنوب غرب یزد-مروست

مساحت محدوده : 10 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: گواهی کشف

محدوده خراسان جنوبی (بجستان)

نوع ماده معدنی: لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی

مساحت محدوده : 126 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست پروانه اکتشاف

محدوده خراسان جنوبی (پلایای بجستان)

نوع ماده معدنی: لیتیم

موقعیت جغرافیایی: خراسان جنوبی

مساحت محدوده : 20 کیلومتر مربع

وضعیت محدوده: درخواست اکتشاف