سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰     ساعت :  ۱۳:۳۴

وزارت صمت،پروانه اکتشاف معدن،شرکت تجلی،پروانه بهره برداری،اشتغال