امروز ۲۸ - ۰۳ - ۱۴۰۰

شرکت تجلی،رشد اقتصادی،تولید،توسعه،سرمایه گذاری،معادن و فلزات،توسعه شهرک های صنعتی،صنایع معدنی،پروژه محور